top of page

Rådgivning privat 

Når du skal købe bolig til dit barn kan du vælge at bruge virksomhedsordningen.

 

Med virksomhedsordningen får du mulighed for at få fradrag for et eventuelt underskud af udlejningen i den personlige indkomst – herunder for renteudgifter i forbindelse med boligfinansieringen.

 

Hvis du har egenfinansieret eksempelvis 20% af købesummen, vil det endvidere være muligt at overføre en del af renterne fra din primære bolig til virksomhedsordningen og således opnå fradrag for dine ”private” renteudgifter på topskatteniveau.

En anden lidt ukendt optimeringsmulighed er, at det i de første 3 år fra erhvervelse af boligen er muligt at tage fradrag for udgifter til forbedring – som udgangspunkt op til 25% af de første 3 års husleje.

Har du investeret i et K/S projekt?

Hvis du har investeret i K/S-projekter, kan din skat ofte optimeres mere end du tror – både løbende og ved exit.

 

Optimal anvendelse af virksomhedsordningen giver mulighed for, at du kan opnå fradrag for dine ”private” renteudgifter på topskatteniveau. På den måde kan du helt eller delvist  overføre dine prioritetslån mv. til virksomhedsordningen, svarende til det samlede indskud, du historisk har foretaget til dine K/S-investeringer, hvorved renteudgifterne på dine ”private” lån herefter bliver fradragsberettiget som erhvervsrenter. Samtidig kan du ved salg af K/S’et anvende provenuet direkte til indfrielse af lånene – uden at det anses for at udgøre en hævning i virksomhedsordningen.

 

Ved salg af K/S’et kan størstedelen af skatten ofte skubbes ved fortsat anvendelse af virksomhedsordningen, men i nogle tilfælde giver det mere mening at anvende kapitalafkastordningen i salgsåret med henblik på at opnå kapitalindkomstbeskatning af en større del af provenuet.

Læs mere i vores brochure her.

Skal du arbejde i Sverige?

Skal du arbejde i Sverige, kan du tilvælge en flad skat på 25 % i Sverige (SINK-beskatning). SINK-beskatningen er dog kun attraktiv for dig, hvis du samtidig omfattes af svensk social sikring og dermed undgår at skulle betale skat af indkomsten i Danmark (exemption lempelse).

Det er en forudsætning for at blive omfattet af svensk social sikring, at du udelukkende arbejder for en svensk arbejdsgiver og kun i begrænset omfang udfører arbejdet i Danmark.

Med social sikring i Sverige og tilvalg af SINK-beskatning opnår du typisk en væsentlig lavere beskatning af din lønindkomst – ikke mindst hvis du samtidig får stillet en svensk firmabil til rådighed. Du behøver ikke gå glip af dine danske fradrag for eksempelvis renteudgifter, da disse kan overføres til din ægtefælle.

Skal du udstationeres?

Står du overfor at skulle udstationeres, er det vigtigt at blive bekendt med de skattemæssige konsekvenser og muligheder.

 

Din skattemæssige behandling i Danmark afhænger af om du bevarer din danske bolig under udstationeringen. Mange begår den fejl, at man sælger boligen således at den fulde skattepligt til Danmark ophører – men i de fleste tilfælde kan det bedre betale sig at udleje boligen og i stedet blive anset for at være skattemæssigt hjemmehørende i det land, hvor man arbejder. På den måde undgår man at skulle betale skat til Danmark, men bevarer personfradrag mv. i Danmark.

 

Det er ofte muligt at forblive omfattet af sit hjemlands sociale sikring, således at man fortsat kan anvende det danske sundhedsvæsen og fortsat optjener ret til folkepension – samtidig med at både arbejdsgiver og medarbejder undgår at skulle betale dyre bidrag til social sikring i udlandet.

 

Der kan desuden være mange penge at spare, hvis man sammensætter en lønpakke under udstationeringen, der er skattemæssigt optimeret.

Er din formue skattemæssigt optimeret?

Skatten er en væsentligt faktor for afkastet af dine investeringer.

 

Det er vigtigt, at dine investeringer placeres der, hvor den skattemæssige behandling er mest gunstig. Hvorvidt du bør investere via et holdingselskab, en virksomhedsordning, privat eller med pensionsmidler, afhænger af dine indkomst- og formueforhold samt investeringshorisont. Mange oplever reelt at blive dobbeltbeskattet, når de investerer i aktier via et holdingselskab, og de færreste har fokus på, hvornår man kan få SKAT til at ”spille med på risikoen”, således at du får skattefradrag, når du realiserer et tab.

 

Har du negativ kapitalindkomst vil den billigste afkastbeskatning som udgangspunkt være afkast fra investeringer, der tilsvarende beskattes som kapitalindkomst.

 

Ved at omlægge lidt af porteføljen fra eksempelvis aktier til ETF’er eller lignende, kan man således ofte reducere beskatningen fra 42% til 25% uden at man ændrer i gevinstpotentialet.

 

Det er vigtigt altid at være fokuseret på de beløbsgrænser og skattesatser, som gælder, og således tilpasse sine investeringer herefter.  

Har du styr på skatten når dine børn skal arve?

Når du dør, udløses der i mange tilfælde realisationsbeskatning af dine aktiver med det resultat, at en stor del af din formue anvendes til skattebetaling og arveafgift.

 

Nogle aktiver kan imidlertid arveudlægges med succession, således at skatten først skal betales, når aktiverne sælges.

 

Mange vælger at overdrage en del af formuen til børnene i levende live i form af årlige pengegaver, således at man undgår beskatning ved død, samt arveafgift. Forældrekøb er en anden oplagt mulighed for overdragelse af et formuegode, idet en bolig som udgangspunkt kan overføres til børnene til 85% af den offentlige værdi.

 

Har du investeret i afskrivningsberettigede ejendomme, sol-anlæg mv. – eksempelvis i K/S form – kan det i nogle tilfælde betale sig at spekulere i at blive et ”skattefrit bo”, således at man ved død undgår beskatning af genvundne afskrivninger mv.

 

Er dine formueforhold mere komplicerede med eksempelvis større virksomhedsaktivitet i selskabsform, bør du overveje at få skabt et overblik over dine muligheder for at generationsskifte – enten i levende live eller som død.     

Hvem skal hjælpe med skatten, når du er død?

Du er altid pligtig til at indgive en selvangivelse – også når du er død. Når du dør, kan din ægtefælle vælge enten at sidde i uskiftet bo, eller at boet skal skiftes. Både arveafgift og eventuel beskatning af boet kan dermed udskydes til det tidspunkt, hvor boet skiftes.

 

Hvorvidt boet er skattepligtigt eller skattefrit, afhænger af afdødes aktiver og nettoformue. Vurderingen sker, når boet skiftes. Når boet skal skiftes, skal der – i et skattepligtigt bo – udarbejdes en særlig boselvangivelse, hvor optimering og planlægning er vigtig for at opnå optimal skattebetaling. Hvis boet er insolvent – eller såfremt der er risiko for, at boet ikke kan afvikles indenfor 12 måneder – bør boet afvikles af en bobestyrer. Man skal dog være opmærksom på, at det typisk medfører store advokatomkostninger at lade boet afvikle af en bobestyrer.

Please reload

bottom of page