top of page

Privatlivspolitik

1 ANSVAR

Beskyttelse af dine Persondata har vores højeste prioritet, uanset hvad disse Persondata vedrører.

Vi behandler Persondata og har derfor vedtaget denne Privatlivspolitik, der beskriver, hvordan vi behandler dine Persondata.

 

2 SELSKAB

Selskabet er:

 

TaxAdvice P/S

 

Farum Hovedgade 74 D

DK-3520 Farum

Danmark

 

CVR-nr.: 38046888

T: +45 45 86 70 00

E: cei@taxadvice.dk

W: www.taxadvice.dk

 

(Herefter benævnt ”TaxAdvice”)

 

3 PERSONOPLYSNINGER

Vi har procedurer for indsamling, opbevaring, sletning, opdatering og videregivelse af Persondata for at hindre uautoriseret adgang til dine Persondata og for at opfylde gældende lovgivning.

 

Vi sikrer fair og transparent databehandling. Når vi beder dig om at stille dine Persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke Persondata vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine Persondata. Vi indsamler ikke oplysninger, som ikke er relevante for sagen. Indsamles unødige Persondata, slettes disse Persondata omgående. Nedenstående retningslinjer beskriver, hvilke typer af Persondata, vi indsamler, hvordan vi behandler disse Persondata, og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne Privatlivspolitik.

4 TYPER AF PERSONDATA

Nedenstående er eksempler på Persondata, som TaxAdvice kan have registreret om dig. Vi gør opmærksom på, at listen ikke er udtømmende.

 

Almindelige Persondata (f.eks. navn og/eller brugernavn, adresse, e-mailadresse, fødselsdato, køn, profilbillede, lokalisation, m.v.)

 

 • CPR-nummer

 • Skatteberegningsfiler

 • Excel-filer

 • E-mails

 • Regnskaber

 • Oplysninger fra SKAT

 • Årsopgørelser

 • Forskudsopgørelser

 • R75 oplysninger fra din skattemappe

 • Indkomst- og formueopgørelser

 • Bankudskrifter

 • Korrespondance, herunder e-mails.

 • Oplysninger i e-Boks 

5 FORMÅL

Vi indsamler og opbevarer dine Persondata til bestemte formål.

Persondata indhentet i henhold til Hvidvaskloven eller regler udstedt i medfør heraf, må kun behandles med henblik på forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme. Behandling af disse persondata til andre formål, herunder kommercielle formål, må ikke finde sted.

Dine Persondata indsamles og anvendes til:

 • Til levering af vores ydelse

 • Opfyldelse af din anmodning om ydelse/rådgivning.

 • Forbedring af TaxAdvice - ydelser

 • Gennemførelse af din aftale og relation med os

 • Opfyldelse af lovkrav

 • Gennemførelse af en aftale eller foranstaltninger efter din anmodning herom

 • Administration af din relation til os

 • Opfyldelse af lovkrav

 • Andet

TaxAdvice er forpligtet til at afgive en række oplysninger som følge af lovgivningen eller aftaleforholdet. Lovgrundlaget for TaxAdvice behandling er den finansielle regulering samt anden lovgivning, herunder:

 • Hvidvaskloven

 • Skattekontrolloven

 • Bogføringsloven

 • Databeskyttelsesloven

 

6 BEHANDLINGSREGLER

Vi behandler Persondata ud fra et princip om dataminimering, hvilket vil sige, at Persondata skal være tilstrækkelig, relevante og begrænset til, hvad der er nødvendigt i forhold til de formål, hvortil de behandles.

 

Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige. Formålet er afgørende for, hvilke type persondata om dig der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger f.eks. ikke flere data end dem vi har brug for til det konkrete formål.

 

Vi kontrollerer at de persondata vi behandler om dig ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine persondata løbende. Vi beder dig oplyse os om relevante ændringer i dine persondata. Du kan benytte kontakt oplysninger ovenfor til at meddele os dine ændringer.

 

Dine persondata vil altid blive behandlet i overensstemmelse med god databehandlingsskik og i henhold til gælden lovgivning.

7 RETTIGHEDER

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos TaxAdvice, skal du rette henvendelse til cei@taxadvice.dk.

Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i databeskyttelsesloven og EU’s Persondataforordning.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven og Persondataforordningen ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger der kan henføres til dig.

 

Oplysninger, dokumenter og registreringer som nævnt i punkt 6, skal opbevares i mindst 5 år efter forretningsforbindelsens ophør eller den enkeltstående transaktions gennemførelse. Persondata skal slettes 5 år efter forretningsforbindelsens ophør eller en enkeltstående transaktions gennemførelse, medmindre andet er fastsat i gældende lovgivning.

 

Hvis du konstaterer et sikkerhedsbrud hos TaxAdvice, skal du straks rette henvendelse til os ved at anvende de kontaktoplysninger, som er angivet ovenfor.

8 RISIKOANALYSE

Vi skal i forbindelse med vores sagsbehandling gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der passer til de risici, som konkret er forbundet med vores behandling af Persondata.

TaxAdvice sørger for, at de indsamlede oplysninger, inklusive persondata, behandles varsomt og beskyttes i henhold til gældende sikkerhedsstandarder.

 

Vi har strenge sikkerhedsprocedurer for indsamling, opbevaring og overførsel af persondata for at hindre uautoriserede adgang og for at overholde gældende lovgivning. Vores sikkerhed kontrolleres jævnligt. De oplysninger og personlige oplysninger du giver os gemmes på vores egen eller på en af vores databehandleres servere.

 

Hvis du sender persondata til os via e-mail, skal du være opmærksom på, at afsendelse til os ikke er sikker, hvis dine e-mails ikke er krypterede.

Dette er TaxAdvice privatlivspolitik, version 1.
 

Dato: 24/05 2018

bottom of page